SCAC Fas 2 har startat

Naturvårdsverket beviljade hösten 2016 en fortsättning på SCAC-programmet med en budget på 12 miljoner kr under en period på tre år. Nu har fas 2 dragit igång.

Programmets inriktning är hemisfärisk transport av luftföroreningar och åtgärdsstrategier i Europa.

Den övergripande målsättningen från fas 1 står kvar, det vill säga att utveckla och förbättra det vetenskapliga underlaget för policies om luftföroreningar på nationell och internationell skala, inklusive kopplingar till klimatpolitiken.

Forskningen kommer att genomföras inom fyra arbetspaket:

  1. Hemisfärisk transport och internationella avtal. Forskningen är inriktad på hur hemisfärisk transport av luftföroreningar påverkar förekost av partiklar och ozon i Sverige, Arktis och Europa och inkluderar även klimatpåverkan av luftföroreningar. Forskningen kommer att utföras i samverkan med Task Force on Hemispheric Air Pollution under LRTAP-konventionen.
  2. Luftföroreningar och hälsa. Forskningen kommer att fokusera på hälsoeffekter av partiklar och hur olika egenskaper hos partiklarna påverkar hälsoeffekterna (källor, storlek, sammansättning). Vidare ska möjligheten att ta fram differentierade åtgärdsstrategier för partiklar från olika källor som trafik, vedeldning undersökas.
  3. Luftföroreningar och ekosystem – ozon och kväve. Forskningen bedrivs i två delar där den ena är inriktad på att utvärdera hur ozonförekomst påverkan tillväxt av skog och därmed skogens kolsänka. Den andra delen är inriktad på kväve och långsiktiga effekter av kvävenedfall på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kväveforskningen ska även bidra till framtagandet av en nationell kvävebudget för Sverige.
  4. Metoder och modeller för att identifiera kostnadseffektiva åtgärdsstrategier. Forskningen inriktas på att vidareutveckla de modellverktyg (GAINS) som används för att ta fram beslutsunderlag inom LRTAP-konventionen och EU:s luftvårdspolitik. Huvudinriktningen är att utvärdera hur kombinerade åtgärdsstrategier för luft och klimat kan utvecklas, hur beteendeförändringar ska kunna inkluderas som en åtgärd i beräkningarna samt hur nya forskningsresultat om luftföroreningar och klimat påverkar åtgärdsstrategierna.

Programmet leds av IVL (programchef John Munthe) och delansvariga för arbetspaketen är:

  1. Annica Ekman, Stockholms Universitet och Joakim Langner, SMHI
  2. Bertil Forsberg, Umeå Universitet och Olena Gruzieva, Karolinska Institutet
  3. Camilla Andersson, SMHI och Per Erik Karlsson, IVL
  4. Stefan Åström, IVL och Hans Christen Hansson, Stockholms Universitet

Övriga deltagare är: Eva Andersson, GU; Sofia Andersson, IVL; Tom Bellander, KI; Magnuz Engardt, SMHI; Peringe Grennfelt, IVL; Gregor Kiesewetter, IIASA; Jenny Klingberg, GBT; Hans Linderholm, GU; Sverker Molander, Chalmers; Filip Moldan, IVL; Anna Oudin, UmU; Göran Pershagen, KI; Håkan Pleijel, GU; Göran Pershagen, KI, Robert Sander, IIASA; Wolfgang Schöpp, IIASA; Johan Sommar, UmU; Leo Stockfelt, GU Sahl; Gerd Sällsten, GU SAHL

Programmet pågår från 2017 till 2020.

Senast ändrad: 2018-09-06

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL

.